صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/31 108,208 108,208 108,208 0 0 500,000 0 0 500,000 54,103,974,352
2 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/30 108,127 108,127 108,127 0 0 500,000 0 0 500,000 54,063,346,433
3 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/29 108,136 108,136 108,136 0 0 500,000 0 0 500,000 54,068,206,442
4 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/28 108,146 108,146 108,146 0 0 500,000 0 0 500,000 54,073,066,700
5 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/27 108,156 108,156 108,156 0 0 500,000 0 0 500,000 54,077,927,686
6 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/26 108,166 108,166 108,166 0 0 500,000 0 0 500,000 54,082,788,681
7 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/25 108,175 108,175 108,175 0 0 500,000 0 0 500,000 54,087,649,684
8 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/24 108,185 108,185 108,185 0 0 500,000 0 0 500,000 54,092,510,936
9 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/23 108,195 108,195 108,195 0 0 500,000 0 0 500,000 54,097,372,436
10 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/22 108,204 108,204 108,204 0 0 500,000 0 0 500,000 54,102,236,185
11 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/21 108,214 108,214 108,214 0 0 500,000 0 0 500,000 54,106,981,510
12 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/20 108,223 108,223 108,223 0 0 500,000 0 0 500,000 54,111,727,547
13 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/19 108,233 108,233 108,233 0 0 500,000 0 0 500,000 54,116,473,591
14 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/18 108,242 108,242 108,242 0 0 500,000 0 0 500,000 54,121,219,644
15 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/17 108,252 108,252 108,252 0 0 500,000 0 0 500,000 54,125,965,939
16 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/16 108,261 108,261 108,261 0 0 500,000 0 0 500,000 54,130,712,476
17 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/15 108,271 108,271 108,271 0 0 500,000 0 0 500,000 54,135,459,257
18 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/14 108,280 108,280 108,280 0 0 500,000 0 0 500,000 54,140,206,279
19 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/13 108,290 108,290 108,290 0 0 500,000 0 0 500,000 54,144,954,013
20 صندوق جسورانه توسعه صنعتی ایران 1400/01/12 108,299 108,299 108,299 0 0 500,000 0 0 500,000 54,149,701,755