صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه فیروزه - اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه فیروزه - فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه فیروزه - اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه فیروزه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه فیروزه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه فیروزه منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه فیروزه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه فیروزه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه فیروزه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه فیروزه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه فیروزه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود