صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ %۰.۰۷۵ %۰.۲۲۳
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ %۰.۰۲۱ (۲.۰۰۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۰.۱۸۱)% (۶.۷۳۸)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ %۰.۲۰۷ %۳.۰۰۸
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ %۱.۹۲ (۱۳.۶۴۸)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ %۳.۹۲۴ (۴۰.۹۴۳)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۲.۳ %۱۵۵۰۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۳.۰۸)% (۹۹.۷۸)%