صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۱ ۹.۷۹ % ۵۰,۲۱۳ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۵ ۹.۷۲ % ۵۰,۲۱۴ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۵ ۹.۷۲ % ۵۰,۲۱۵ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۵ ۹.۷۲ % ۵۰,۲۱۶ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۵ ۹.۷۲ % ۵۰,۲۱۷ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۵ ۹.۷۲ % ۵۰,۲۱۸ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۵ ۹.۷۲ % ۵۰,۲۱۹ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۵ ۹.۷۲ % ۵۰,۲۲۰ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۵ ۹.۷۲ % ۵۰,۲۲۱ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۷ ۹.۷۴ % ۵۰,۲۱۱ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %