صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/20
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/20
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست