صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع موسس
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع به شرح پیوست می‌باشد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست