صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه روز سه شنبه مورخ 26/01/1399
منبع -
مقدمه برگزاری مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه روز سه شنبه مورخ 26/01/1399
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست