صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر فراخوان تادیه ۳۰ درصد مبلغ اسمی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
منبع مدیریت صندوق
مقدمه به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مجوز فعالیت شمارة 69243/122 مورخ 19/05/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ماده 20 اساسنامه و بند 14 امیدنامه، مقرر گردید طی فراخوان عمومی نسبت به جذب 30 درصد از مبلغ اسمی واحدهای سرمایه‏ گذاری در تعهد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه به مبلغ 150 میلیارد ریال به شرح پیوست اقدام می‌گردد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست