صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴,۱۰۳,۹۷۴,۳۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۸,۲۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۸,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۸,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۰۸,۲۰۸ ۱۰۸,۲۰۸ ۱۰۸,۲۰۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۰۳,۹۷۴,۳۵۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۰۸,۱۲۷ ۱۰۸,۱۲۷ ۱۰۸,۱۲۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۶۳,۳۴۶,۴۳۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۰۸,۱۳۶ ۱۰۸,۱۳۶ ۱۰۸,۱۳۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۶۸,۲۰۶,۴۴۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۰۸,۱۴۶ ۱۰۸,۱۴۶ ۱۰۸,۱۴۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۷۳,۰۶۶,۷۰۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱۰۸,۱۵۶ ۱۰۸,۱۵۶ ۱۰۸,۱۵۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۷۷,۹۲۷,۶۸۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۰۸,۱۶۶ ۱۰۸,۱۶۶ ۱۰۸,۱۶۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۸۲,۷۸۸,۶۸۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۰۸,۱۷۵ ۱۰۸,۱۷۵ ۱۰۸,۱۷۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۸۷,۶۴۹,۶۸۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۰۸,۱۸۵ ۱۰۸,۱۸۵ ۱۰۸,۱۸۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۹۲,۵۱۰,۹۳۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۰۸,۱۹۵ ۱۰۸,۱۹۵ ۱۰۸,۱۹۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۹۷,۳۷۲,۴۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۰۸,۲۰۴ ۱۰۸,۲۰۴ ۱۰۸,۲۰۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۰۲,۲۳۶,۱۸۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۰۸,۲۱۴ ۱۰۸,۲۱۴ ۱۰۸,۲۱۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۰۶,۹۸۱,۵۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۰۸,۲۲۳ ۱۰۸,۲۲۳ ۱۰۸,۲۲۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۱۱,۷۲۷,۵۴۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۰۸,۲۳۳ ۱۰۸,۲۳۳ ۱۰۸,۲۳۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۱۶,۴۷۳,۵۹۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۰۸,۲۴۲ ۱۰۸,۲۴۲ ۱۰۸,۲۴۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۲۱,۲۱۹,۶۴۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۰۸,۲۵۲ ۱۰۸,۲۵۲ ۱۰۸,۲۵۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۲۵,۹۶۵,۹۳۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰۸,۲۶۱ ۱۰۸,۲۶۱ ۱۰۸,۲۶۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۳۰,۷۱۲,۴۷۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰۸,۲۷۱ ۱۰۸,۲۷۱ ۱۰۸,۲۷۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۳۵,۴۵۹,۲۵۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۰۸,۲۸۰ ۱۰۸,۲۸۰ ۱۰۸,۲۸۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۴۰,۲۰۶,۲۷۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۰۸,۲۹۰ ۱۰۸,۲۹۰ ۱۰۸,۲۹۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۴۴,۹۵۴,۰۱۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۰۸,۲۹۹ ۱۰۸,۲۹۹ ۱۰۸,۲۹۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۴۹,۷۰۱,۷۵۵
  مشاهده همه