صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ رویه پذیره نویسی صندوق جسورانه دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ اقرار نامه و بیانیه ریسک جسورانه فیروزه دانلود