صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۵۳۸,۰۶۴ ۵.۱۸ ۱,۵۳۸,۰۶۴ ۵.۱۸ ۱,۵۳۸,۰۶۴ ۵.۱۸ ۱,۵۳۸,۰۶۴ ۵.۱۸
اوراق ۱۳,۰۳۳,۲۴۹ ۴۳.۸۶ ۱۳,۰۳۳,۲۴۹ ۴۳.۸۶ ۱۳,۰۳۳,۲۴۹ ۴۳.۸۶ ۱۳,۰۳۳,۲۴۹ ۴۳.۸۶
وجه نقد ۱۵,۰۱۵,۲۹۶ ۵۰.۵۳ ۱۵,۰۱۵,۲۹۶ ۵۰.۵۳ ۱۵,۰۱۵,۲۹۶ ۵۰.۵۳ ۱۵,۰۱۵,۲۹۶ ۵۰.۵۳
سایر دارایی ها ۲۴۲,۰۳۸ ۰.۸۱ ۲۴۲,۰۳۸ ۰.۸۱ ۲۴۲,۰۳۸ ۰.۸۱ ۲۴۲,۰۳۸ ۰.۸۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۵۶,۳۹۵ ۲.۲۱ ۶۵۶,۳۹۵ ۲.۲۱ ۶۵۶,۳۹۵ ۲.۲۱ ۶۵۶,۳۹۵ ۲.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد