صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
ضامن صندوق

ضامن صندوق

صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی می باشد.