صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
اهداف صندوق

 


اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌هاي در شرف تأسیس و یا نوپاي داراي پتانسيل رشد زياد و سريع با هدف کسب بيشترين بازده اقتصادي ممکن در برابر پذيرش ريسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهي از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در اين زمينه، کمک به رشد اقتصادي، کارآفريني، ايجاد اشتغال و توسعه فن‌آوري از ديگر اهداف صندوق به‌حساب مي‌آيند. در راستاي اهداف يادشده، صندوق منابع مالي را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعاليت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT به‌منظور به بهره‌برداري رساندن و تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های یادشده سرمايه‌گذاري مي‌نمايد. سرمایه‌گذاری صندوق می‌تواند به‌صورت خرد و یا مدیریتی انجام پذیرد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق 

مدير صندوق به طور کلي به دنبال کاهش ريسک سرمايه‌گذاري از طريق افزايش شرکت‌هاي سبد سرمايه‌گذاري صندوق خواهد بود، با اين حال هنگام تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري جديد همواره گزينه سرمايه‌گذاري در سبد کنوني شرکت در برابر سرمايه‌گذاري در فرصت پيشنهادي جديد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين بررسي علاوه بر معيارهاي پيش‌گفته، مدير صندوق خالص منافعي که ممکن است در هر يک از اين دو گزينه محقق شود را در نظر مي‌گيرد. به اين شکل که تغيير ريسک صندوق ناشي از سرمايه‌گذاري و افزودن يک شرکت جديد به سبد سرمايه‌گذاري صندوق نسبت به سرمايه‌گذاري در يکي از شرکت‌هاي کنوني سبد سرمايه‌گذاري صندوق سنجيده مي‌شود. مجموع منابع در اختيار صندوق پس از انجام سرمايه‌گذاري، تعداد و ماهيت شرکت‌هاي صندوق از جمله پارامترهاي انجام اين مقايسه است.

در سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، محدوديت‌هاي زیر لحاظ می‌گردد:

·        به‌منظور کاهش ريسک سرمايه‌گذاري، بيش از 30 درصد منابع صندوق در يک شرکت خاص سرمايه‌گذاري نمي‌شود.

·        به‌منظور تنوع‌بخشی به سرمايه‌گذاري‌ها، راهبرد اصلي صندوق خودداري از تبدیل‌شدن به سهامدار اکثريت در شرکت‌ها و محدود ماندن به سقف 49 درصدي در سهامداري است. اين صندوق سعي می‌کند در صورت نياز به حجم بالاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري را با همراهي صندوق‌ها و سرمايه‌گذاران ديگر به‌صورت سنديکايي انجام دهد و ريسک خود را کاهش دهد. صندوق مجاز است تنها در پنج شرکت با تصويب هیئت‌مدیره بيش از سقف تعيين‌شده سرمايه‌گذاري نمايد.

·        حداقل 5 درصد از منابع صندوق به‌منظور تأمین نيازهاي سرمايه‌اي آينده شرکت‌هاي سرمايه‌پذير به‌صورت نقد يا در غالب اوراق نگهداري مي‌شود و درصورتی‌که اين مقدار به کمتر از 5 درصد برسد از طريق افزايش سرمايه حداقل تا کف تعيين‌شده تأمین مي‌گردد.