صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران --