صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۴۷۶,۸۸۹,۷۶۹,۲۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۴/۰۱
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸,۴۷۶,۸۸۹,۷۶۹,۲۲۸